Obchodní podmínky

I. Všeobecné podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv o dílo mezi objednateli a zhotovitelem; zhotovitelem díla je Mgr. Klára Porubská se sídlem: Ku staré cihelně 640, 330 11, Třemošná, IČ: 88909239.

2. Při uzavírání smlouvy o dílo je vycházeno ze skutečnosti, že objednatel (dále také „zákazník") je předem seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, což stvrzuje v okamžiku uzavření smlouvy.

3. Neakceptováním platných všeobecných obchodních podmínek zhotovitele či jejich akceptováním s výhradou nedochází k uzavření smlouvy.

4. Pokud není dohodnuto jinak, provede zhotovitel dílo v kvalitě obvyklé pro Českou republiku a v souladu s nabídkou zhotovitele, platnou v den uzavření smlouvy.

II. Předmět podnikatelské činnosti

Předmětem podnikatelské činnosti zhotovitele díla je poskytování poradenské a konzultační činnosti při vyhledávání a zpracovávání informací, které slouží jako podklady k vyhotovení odborných středoškolských, VOŠ, vysokoškolských textů. Zhotovitel dále poskytuje poradenské služby v oboru jazykových korektur, formátování textů, vyhledávání odborných informací apod.

III. Uzavření smlouvy

1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě nezávazné objednávky zákazníkem u zhotovitele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na zhotovitelově webové adrese https://www.seminarky-4you.cz/objednávka, telefonicky či prostřednictvím skypu viz web. V objednávce je třeba specifikovat požadavky k dílu. Do 24 hodin je zákazníkovi zasláno potvrzení objednávky spolu s obchodními podmínkami,  cenovou kalkulací, termínem vyhotovení a dalšími případnými dotazy. Odesláním emailu na adresu zhotovitele, zákazník souhlasí se všemi výše uvedenými skutečnostmi, tím je závazně uzavřena smlouva o dílo.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je vždy výsledkem dohody mezi oběma smluvními stranami.

2. Dílo v rozsahu 1-10 normostran (dále jen „strana“) textu je splatné předem.

3. Dílo v rozsahu 11 a více stran ve formě zálohy 50%, poté, bude zpracována a odeslána zákazníkovi polovina díla, ke které může zákazník vznést připomínky. Po zhotovení celého díla a obdržení doplatku je zhotovené dílo zasláno zákazníkovi na jeho email.

4. Platby za zhotovení díla, včetně záloh a doplatků provádí zákazník na účet č. 2979270904/ 5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

V. Předání a převzetí díla

Po uhrazení ceny díla je zhotovené dílo předáno zhotovitelem zákazníkovi prostřednictvím e-mailu a to ve formátu doc. popř. v takovém formátu, který zákazník specifikoval v objednávce.

VI. Obchodní tajemství a ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje zpracovávané zhotovitelem o zákazníkovi jsou pod ochranou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Zhotovitel je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů v registru správců osobních údajů pod reg. č. 00043938.

 VII. Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník je povinen svou e-mailovou schránku udržovat provozuschopnou. Pokud zákazník změní e-mailovou adresu, je povinen tuto skutečnost včas nahlásit zhotoviteli.

2. Zákazník je povinen včas a řádně zaplatit cenu díla i případné zálohy a doplatky dle platebních pokynů zhotovitele.

3. Zákazník je povinen zhotoviteli včas dodat veškeré podklady k dílu, které si přeje ke zhotovení díla použít. Rozsáhlejší podklady v podobě příloh apod., které nemohou být zaslány spolu s objednávkovým listem, odešle zákazník prostřednictvím emailu na adresu zhotovitele: info@seminarky-4you.cz.

4. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy písemně, prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Pakliže ještě nezapočala realizace díla, vrátí zhotovitel zákazníkovi veškeré jím provedené platby. Pokud realizace díla již probíhá, zhotovitel zašle zákazníkovi rozpracovanou práci a zároveň mu vrátí i poměrnou část z uhrazené ceny díla.

5. Kromě části „Kontaktní údaje" zákazník nesmí zveřejňovat v objednávkovém formuláři své osobní údaje. V případě porušení těchto podmínek provozovatel nemůže garantovat anonymitu zákazníka.

6. Objednatel je povinen dodržovat právní řád České republiky, zejména pak zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským. Objednatel nabývá převzetím zaplaceného díla majetkových, nikoliv však autorských práv.

VIII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou a ve smlouvě specifikovanou zakázku v rozsahu, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo. Při zpracování díla postupuje po jeho obsahové i formální stránce s řádnou a odbornou péčí.

2. Zhotovitel je povinen vyhotovit originální dílo, vyhnout se jakémukoliv plagiátorství (pakliže si to zákazník sám nepřeje) a řádně ocitovat všechny zdroje.

3. Zhotovitel je povinen dodržet sjednaný termín zhotovení díla. Termín je možné po dohodě prodloužit, případně zkrátit. Smluvní strany se mohou domluvit na peněžní či jiné kompenzaci změn termínu.

4. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. K přiměřenému prodloužení termínu může zhotovitel přistoupit také tehdy, jestliže zákazník neplatí své platby včas.

5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pakliže se zhotovení díla ukáže být na základě zákazníkových požadavků nerealizovatelné.

6. Jestliže nastanou okolnosti například zásah vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli v dočasném nebo dlouhodobém plnění smluvních povinností a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.

7. Pakliže zákazník provedl platby za dílo a následně u zhotovitele nastane zásah vyšší moci znemožňující mu zhotovení díla, vrátí zhotovitel zákazníkovi veškeré jím provedené platby. Pokud realizace díla již započala, zhotovitel zašle zákazníkovi rozpracovanou práci a zároveň mu vrátí i poměrnou část z uhrazené ceny díla.

8. Zhotovitel má právo odmítnout přijetí nezávazné objednávky do pěti dnů od jejího učinění.

9. Dodatečné úpravy neuvedené a neschválené v objednávce (např. dodatečná změna typu citací, osnovy apod.) budou účtovány příplatkem 15 % z ceny objednávky.

IX. Záruka a reklamační řád

1. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci díla tehdy, zjistí-li, že dílo nemá potřebnou odbornou úroveň či neodpovídá jím v objednávce specifikovaným požadavkům. Při reklamaci je zákazník povinen svá tvrzení doložit.

2. Na vyřízení reklamace má zhotovitel lhůtu 1 týden. Pakliže shledá, že reklamační tvrzení jsou důvodná, je povinen dle zákazníkovy volby dílo přepracovat či vrátit peníze. Při vrácení peněz je zákazníkovi vrácena pouze taková částka, která je přiměřená povaze a rozsahu vad díla.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.3. 2014

Kontakt

Mgr. Klára Porubská

info@seminarky-4you.cz

+420 606 710 047

Vyhledávání

Otázky a odpovědi

Za jak dlouho bude má práce zpracována?

Termín zpracování je závislý na typu a délce objednaných podkladů. Kratší texty jsme schopni zpracovat do cca 2-3 dnů. Delší práce jako diplomové práce, absolvenstké práce, bakalářské práce apod. min. do cca 4-8 týdnů. V případě potřeby však se lze individuálně dohodnout.

Jsou Vaše služby legální?

Ano, tato služba je poskytována v souladu s právním řádem České Republiky.

Kdo texty zpracovává?

Texty jsou zpracované vysokoškolsky vzdělanými osobami se zkušenostmi a přehledem v daném oboru. 

Je možné text reklamovat?

Ano, je to možné. Ve lhůtě 1 roku můžete práci reklamovat. Je možné ji doplnit, opravit apod., případně pokud bude prokázáno, že neodpovídá objednaným podkladům Vám za ní vrátíme 100 % uhrazené částky.

Neobjeví se mé objednané podklady na internetu nebo nebudou použity pro jiného uživatele se stejnými nebo podobnými požadavky?

NE! Texty uchováváme v databázi po dobu 1 roku a v žádném případě již nebudou NIKDY POUŽITY!

Nebudou objednané podklady stažené odněkud z internetu?

NE, v žádném případě. Jedna z mnoha věcí, kterou Vám zaručuje naše firma je absolutní ORIGINALITA zpracovaných podkladů.

Jakým způsobem mohu Vaše služby uhradit?

Bezhotovostním převodem z účtu na účet, vložením hotovosti přímo v bance, kde máme účet.

V jakém formátu práci obdržím?

Ve formátu .doc, případně na požádání .pdf. U specifických prací v požadovaném dohodnutém formátu.

Rozhoduji se, zda Vašich služeb využít, ale k rozhodování bych rád znal předem cenu. Co s tím?

Není problém! Zašlete nám vyplněný objednávkový formulář a my Vám zpracujeme kalkulaci ceny. Pak se můžete rozhodnout dál.

Je možné, abych na veřejnosti nebyl nikde uveden jako Váš zákazník? Zkrátka o tom, že jsem využil Vašich služeb budete vědět JEN VY?

To je samozřejmost! Veškeré informace od Vás získané jsou nepřístupné dalším osobám. Proto se o tom, že jsme Vám připravily podklady např. pro Váš referát nikdo nedozví. Leda, že byste se někde pochlubil Vy sám:-)

Podklady pro diplomky,bakalářky,seminárky...

Vytvořeno službou Webnode